06-11-2008

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Ο ανάδοχος του έργου δικαιούται τόκους υπερημερίας μόνο αν ο κύριος του έργου , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση πιστοποίηση που έχει υποβληθεί προς έγκριση. Θεωρείται δε ότι συντρέχει καθυστέρηση διενέργειας πληρωμών , με συνέπεια την οφειλή τόκων υπερημερίας , μόνο όταν παρέλθει δίμηνο από την υποβολή της πιστοποιήσεως προς έγκριση. Ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται τόκους υπερημερίας ούτε από χρόνο προγενέστερο της παρελεύσεως διμήνου από την υποβολή της πιστοποιήσεως , ούτε αν ενεργηθούν πληρωμές με βάση την πιστοποίηση αυτή μέσα στο ανωτέρω δίμηνο , έστω και αν η υποβολή της πιστοποιήσεως καθυστέρησε λόγω εγέρσεως αμφισβητήσεως ως προς τις εκτελεσθείσες από τον ανάδοχο εργασίες ή ως προς το ύψος της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας.

Περισσότερα...

06-11-2008

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμής πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών κατά την εκτέλεση δημοσίου έργου διεπομένου από το ν. 5367/1932 οφείλεται στον ανάδοχο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 889/1979, ο εκάστοτε ισχύων τόκος υπερημερίας. (Αντίθετη μειοψηφία).

Περισσότερα...

06-11-2008

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Τρόπος υπολογισμού οφειλής σε περίπτωση εξόφλησης τμηματικής εξόφλησης λογαριασμού.

Περισσότερα...

06-11-2008

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Οφειλόμενοι τόκοι σε περίπτωση καθυστερημένης εξόφλησης λογαριασμού.

Περισσότερα...

06-11-2008

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Η επιστροφή από την Διευθύνουσα υπηρεσία του λογαριασμού με διορθώσεις και περικοπές ποσών εις βάρος του αναδόχου, προκειμένου ο εν λόγω λογαριασμός να ανασυνταχθεί και να επανυποβληθεί σύμφωνα με τις απόψεις της υπηρεσίας συνιστά πράξη βλαπτική για τον ανάδοχο έχουσα εκτελεστό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, παραδεκτώς τηρήθηκε ως προς αυτήν η προβλεπόμενη ενδικοφανής διοικητική προδικασία (ένσταση και αίτηση θεραπείας) (βλ. και ΣτΕ 3536/1994). Από αυτήν δε την πράξη, που συνιστούσε άρνηση πληρωμής, απέρρεε το πρώτον η βλαπτική για τα συμφέροντα της αναδόχου εταιρίας θέση των αρμοδίων οργάνων, προς την οποία αυτή διαφώνησε.

Περισσότερα...

06-11-2008

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Αρχή ισότητας - Αρχή παροχής έννομης προστασίας - Τόκοι υπερημερίας οφειλής δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 21 ΚΝ περί δικών Δημοσίου - Αμοιβή πραγματογνώμονα - Δικαστικά έξοδα -. Η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ότι η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (τόκος υπερημερίας οφειλής Δημοσίου 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, δεν είναι νόμιμη, αφού η διάταξη αυτή αντίκειται και στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης αυτής. Υπόχρεος να καταβάλει την αμοιβή των πραγματογνωμόνων και γενικά τα έξοδα διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης είναι ο διάδικος εκείνος που κατά την κρίση του δικαστηρίου είναι υπαίτιος για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης. Σε περίπτωση μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων, τα δικαστικά έξοδα κατ' αρχήν συμψηφίζονται μεταξύ τους, το δε δικαστήριο μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να διατάξει συμψηφισμό των εξόδων, αν υπάρχει εύλογη αμφιβολία περί την έκβαση της δίκης και δεν υφίσταται υποχρέωση για ειδικότερη αιτιολόγηση της κρίσης του δικαστηρίου της ουσίας περί συμψηφισμού των δικαστικών εξόδων. Παραπομπή σε επταμελή σύνθεση.

Περισσότερα...

2