ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 1, 2, 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013 - Απόφαση του Γεν. Γραμ. Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος ΥΠΕΚΑ

Περισσότερα »

Ανάδοχοι έργων Δήμων των οποίων η διακήρυξη δημοσιεύτηκε πριν τις 11.4.2012 πληρώθηκαν ΓΕ & ΟΕ υπολογιζόμενο με 18% ενώ στη διακήρυξη οριζόταν ποσοστό 28% δικαιούνται, υποβάλλοντας σχετικό Λογαριασμό, να απαιτήσουν τη διαφορά-Του Τ. Γακίδη, Ν. Σ. ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

Αριθμ. Κ2−3743/23.7.2014 Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β' εξαμήνου 2014

Περισσότερα »


ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καθιερώνεται από 18-6-2010 ενότητα με τίτλο "ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" που θα αφορά πληροφορίες σχετικά με τεχνική δραστηριότητα (διαγωνισμούς, προκηρύξεις έργων, μελετών κτλ εντός Ελλάδος). Πηγές πληροφόρησης Τ.Ε.Ε.ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Καθιερώνεται από 7-6-2010 ενότητα με τίτλο "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ" που θα αφορά πληροφορίες σχετικά με τεχνική δραστηριότητα (διαγωνισμούς, προκηρύξεις έργων, μελετών κτλ εκτός Ελλάδος). Πηγές πληροφόρησης ΥΠ.ΕΞ.-Ο.Ε.Υ. & Τ.Ε.Ε.Περιέχει αποφάσεις δικαστηρίων ανά κατηγορία οι οποίες έκριναν θέματα σχετικά με την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Επιλέξτε κατηγορία:

12-06-2012

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Για την εξόφληση εγκεκριμένου λογαριασμού δεν τίθεται ως προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση και προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου. Οι απαιτήσεις του αναδόχου κατά Ο.Τ.Α. από την εκτέλεση δημοτικού έργου υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από τη συντέλεση της οριστικής παραλαβής του έργου

Περισσότερα »

09-02-2011

Κατηγορία: Συμπληρωματικές Συμβάσεις

Προϋποθέσεις κατάρτισης συμπληρωματικών συμβάσεων με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου. Έννοια συμπληρωματικών εργασιών. Έννοια απρόβλεπτων περιστάσεων.

Περισσότερα »

25-01-2011

Κατηγορία: Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εξάμηνης και όχι δωδεκάμηνης διάρκειας. Προσοχή : Contra η υπ’ αριθ. 943/2008 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Περισσότερα »

13-01-2011

Κατηγορία: Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί μέχρι πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δωδεκάμηνης και όχι εξάμηνης διάρκειας Προσοχή : Contra η υπ’ αριθ. 1331/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Περισσότερα »

25-11-2010

Κατηγορία: Κοινοπραξίες

Οι κοινοπραξίες και τα μέλη τους δικαιούνται να διεξάγουν τη δίκη μόνο με τη συγκεκριμένη σύνθεση, υπό την οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως που βαρύνει την κοινοπραξία μεμονωμένο μέλος κοινοπραξίας. Το αντίθετο δεν προκύπτει ούτε από τις κοινοτικές διατάξεις. Στροφή της μέχρι τώρα νομολογίας επί του δικονομικού αυτού ζητήματος και παροχή δυνατότητας θεραπείας του οφειλομένου στη μεταβολή της νομολογίας απαραδέκτου (με μειοψηφίες). Παραπέμπονται στο ΔΕΚ προδικαστικά ερωτήματα ερμηνείας της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ.

Περισσότερα »

Αρχείο Νομολογίας

Περιέχει απαντήσεις των Νομικών Συμβούλων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σε ερωτήματα που υποβάλλονται.

20-05-2014

Ανάδοχοι έργων Δήμων των οποίων η διακήρυξη δημοσιεύτηκε πριν τις 11.4.2012 πληρώθηκαν ΓΕ & ΟΕ υπολογιζόμενο με 18% ενώ στη διακήρυξη οριζόταν ποσοστό 28% δικαιούνται, υποβάλλοντας σχετικό Λογαριασμό, να απαιτήσουν τη διαφορά-Του Τ. Γακίδη, Ν. Σ. ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

28-03-2014

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ν. 3213/2003 - Του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κου Τ. Γακίδη

Περισσότερα »

18-03-2014

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη, Η παράλειψη αναγραφής στην Υ.Δ. που προβλέπεται στην παρ. 23.2.2.α της διακήρυξης οτι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της επιχείρησης η διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση & αναγκ. διαχείριση

Περισσότερα »

17-02-2014

Εγκύκλιος 4/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014"

Περισσότερα »

Αρχείο Νομικής Ενημέρωσης

Περιέχει τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων

31-07-2014

Γνωμοδότηση 198/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά την ισχύ του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων

Περισσότερα »

29-07-2014

Γνωμοδότηση 141/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους/Τμήμα Β' σε ερωτήματα που αφορούν στο ΓΕΜΗ (άρνηση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, εκδόσεις εγκυκλίων από άλλο όργανο ή Επιμελητήριο)

Περισσότερα »

16-07-2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - Ο Ν. 3669/2008 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 90/2014 (Ιούλιος 2014) - Του Νομ. Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κου Αν. Γακίδη

Περισσότερα »

11-07-2014

Απόφαση ΣτΕ 2406/2014 - Συνταγματικότητα διατάξεων ν. 4093/2012 για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Περισσότερα »

Αρχείο Νομοθεσίας

29-08-2014

Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 1, 2, 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013 - Απόφαση του Γεν. Γραμ. Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος ΥΠΕΚΑ

Περισσότερα »

29-08-2014

Από την Δευτέρα η δυνατότητα έκδοσης ενημερότητας και χωρίς την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ - Ψηφίστηκε η τροπολογία

Περισσότερα »

22-08-2014

Εγκύκλιος 13/2014 της ΓΓΔΕ για την "Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών"

Περισσότερα »

19-08-2014

Όχι στην εξόντωση των μικρών και μεσαίων εργοληπτών της Χώρας από τους ΣΕΔΕ και τα Τμήματα ΤΕΕ της Κρήτης

Περισσότερα »

Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων

10-04-2014

Οργανωτικά θέματα για την διεξαγωγή του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

09-04-2014

•150η συνεδρίαση Εκτ. Επιτροπής ΠΕΣΕΔΕ-26/4/2014 •12η συνεδρίαση Επ. Εργασίας αλλαγής καταστατικού ΠΕΣΕΔΕ-7/5/2014 •988η συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΣΕΔΕ-8/5/2014 •70ο τακτικό Συνέδριο ΠΕΣΕΔΕ-Πέμπτη 8, Παρασκευή 9, Σάββατο 10/5/2014

Περισσότερα »

07-04-2014

Ενημέρωση για την διεξαγωγή του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

11-03-2014

Περιληπτική σύνοψη & νομικός σχολιασμός της πρότασης Σχεδίου Νόμου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), για την «διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού & θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών»

Περισσότερα »

Αρχείο Δραστηριοτήτων

29-08-2014

Επιστολή των Συνδέσμων ΕΔΕ Κρήτης και των τμημάτων ΤΕΕ Κρήτης προς τους βουλευτές περιφέρειας Κρήτης με θέμα: "Πρόσκληση για σύσκεψη και συζήτηση με αφορμή την επαπειλούμενη εξόντωση των μικρών και μεσαίων εργοληπτών της χώρας"

Περισσότερα »

01-08-2014

Σύγκληση παγκρήτιας εργοληπτικής Συνέλευσης μετά την ψηφισμένη κατάργηση των ανωτέρων και κατωτέρων ορίων και του ΜΕΕΠ - Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου

Περισσότερα »

01-08-2014

Έκτακτη σύγκληση Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ - Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτευούσης

Περισσότερα »

10-07-2014

Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. Γρεβενών: Συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου

Περισσότερα »

Αρχείο Βήματος Συνδέσμων

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ κου Φώτη Κουβουκλιώτη για το νόμο - πλαίσιο της ΕΑΑΔΗΣΥ

Συνέντευξη της Προέδρου του ΣΠΕΔΕ Λέσβου Βάσως Αψώκαρδου στο TV Mitilini αναφορικά με το σχέδιο νόμου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

ΧΟΡΗΓΟΙ


01-08-2014

Επιστολή του ΣΤΕΑΤ με θέμα: "Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων"

Περισσότερα »

18-07-2014

Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων στις 23 Ιουλίου 2014

Περισσότερα »

18-07-2014

Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων - Έγγραφο της ΓΓΔΕ

Περισσότερα »

20-06-2014

Ορισμός εκπροσώπων Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων στις Ομάδες Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για ανάθεση και εκτέλεση Δ.Ε. καθώς και ΜΕΕΠ-ΜΕΚ - Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Περισσότερα »

Αρχείο Συντ. Επιτροπής

30-07-2013

Στο ΕΣΠΑ σημαντικό έργο ύδρευσης στα Φάρσαλα

Περισσότερα »

30-07-2013

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Δεκέμβριο του 2014 η ολοκλήρωση της σήραγγας της Όθρυος

Περισσότερα »

30-07-2013

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Δεκέμβριο του 2014 η ολοκλήρωση της σήραγγας της Όθρυος

Περισσότερα »

30-07-2013

Δημιουργείται εταιρεία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας

Περισσότερα »

Αρχείο Δημοσιογραφικών Θεμάτων

08-08-2014

Αριθμ. Κ2−3743/23.7.2014 Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β' εξαμήνου 2014

Περισσότερα »

31-07-2014

ΠΟΛ 1185/2014 του Υπ.Οικ. με θέμα: "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014"

Περισσότερα »

31-07-2014

ΠΟΛ 1184/2014 του Υπ. Οικ. Με θέμα: "Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων"

Περισσότερα »

30-07-2014

Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων - Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Περισσότερα »

Αρχείο ΦορολογικώνΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

29-08-2014

Εγκύκλιος 21/2014 του ΟΑΕΕ με θέμα: "Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014"

Περισσότερα »

06-08-2014

Eκτύπωση διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede

Περισσότερα »

28-07-2014

Άδειες εργαζομένων με πλήρη και εκ περιτροπής απασχόληση - Των φοροτεχνικών συνεργατών της ΠΕΣΕΔΕ SynTaxis

Περισσότερα »

28-07-2014

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων - Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσοδων

Περισσότερα »

Αρχείο Ασφαλιστικών

29-01-2014

11η συνεδρίαση Επιτροπής εργασίας για την αλλαγή του καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε

Περισσότερα »

12-12-2013

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΠΕΣΕΔΕ που είχαν ασκήσει οι Σύνδεσμοι Πρωτεύουσας, Χαλκιδικής, Λακωνίας και Βοιωτίας

Περισσότερα »

12-12-2013

Επιστολή του ΣΕΔΕ Λάρισας με θέμα: "Εισήγηση επί του άρθρου 7 του καταστατικού"

Περισσότερα »

10-12-2013

Προτάσεις του ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ. για την αλλαγή καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Περισσότερα »

Αρχείο Θεμάτων Καταστατικού

08-07-2011

Επιστολή της "Ίλιον Κατασκευαστική Α.Τ.Ε." με θέμα: "Ενημέρωση για την πορεία της ενοποίησης των Οργανώσεων ΣΑΤΕ-ΠΕΣΕΔΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ"

Περισσότερα »

15-06-2011

Απόφαση της από 15-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ

Περισσότερα »

28-12-2010

Για την άμεση ενημέρωση όλων των μελών της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., αναρτάται η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό 7544/2010, που αφορά την αίτηση για έγκριση του υπό σύσταση σωματείου “Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευών” (Σ.Ε.Κ.).

Περισσότερα »

20-09-2010

Εισήγηση του Γ.Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Μπαρμπούτη προς το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την Ενοποίηση - Σχετική επιστολή του Γ. Αγγελίδη

Περισσότερα »

Αρχείο Ενοποίησης

04-08-2014

Επιστολή του Γ.Γραμματέα της ΠΕΣΕΔΕ κ. Ν. Διάκου.

Περισσότερα »

04-08-2014

Επιστολή του μέλους της Ε.Ε. & Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ κ. Α. Ρούλιο

Περισσότερα »

03-06-2014

Θέσεις του Μέλους του ΔΣ κου. Γ. Καφρίτσα αναφορικά με τις διατάξεις του Ν.4250/2014

Περισσότερα »

23-04-2014

Απάντηση του Μέλους του ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ κ. Κλαπαδάκη για τα ΛΑΕΚ

Περισσότερα »

Αρχείο απόψεων συναδέλφων