ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΣΜΕΔΕ μετά την δημοσίευση του Ν.4305/2014 (φεκ 237/31-10-2014, αρ. 54 "Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - − Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης")

Περισσότερα »

Ανάδοχοι έργων Δήμων των οποίων η διακήρυξη δημοσιεύτηκε πριν τις 11.4.2012 πληρώθηκαν ΓΕ & ΟΕ υπολογιζόμενο με 18% ενώ στη διακήρυξη οριζόταν ποσοστό 28% δικαιούνται, υποβάλλοντας σχετικό Λογαριασμό, να απαιτήσουν τη διαφορά-Του Τ. Γακίδη, Ν. Σ. ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

Μη επιλέξιμος ΦΠΑ: Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Περισσότερα »


ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καθιερώνεται από 18-6-2010 ενότητα με τίτλο "ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" που θα αφορά πληροφορίες σχετικά με τεχνική δραστηριότητα (διαγωνισμούς, προκηρύξεις έργων, μελετών κτλ εντός Ελλάδος). Πηγές πληροφόρησης Τ.Ε.Ε.ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Καθιερώνεται από 7-6-2010 ενότητα με τίτλο "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ" που θα αφορά πληροφορίες σχετικά με τεχνική δραστηριότητα (διαγωνισμούς, προκηρύξεις έργων, μελετών κτλ εκτός Ελλάδος). Πηγές πληροφόρησης ΥΠ.ΕΞ.-Ο.Ε.Υ. & Τ.Ε.Ε.Περιέχει αποφάσεις δικαστηρίων ανά κατηγορία οι οποίες έκριναν θέματα σχετικά με την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Επιλέξτε κατηγορία:

09-09-2014

Κατηγορία: Ι.Κ.Α.

Προκειμένου ο εργολάβος να τύχει της κατά το άρθρο 40 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. μειώσεως των υποχρεωτικά καταβλητέων εργοδοτικών εισφορών για οικοδομικό έργο δεν απαιτείτο να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για πρώτη φορά, αλλά αποδεδειγμένη προσωπική απασχόλησή του σε οικοδομικές εργασίες για την πρώτη του κατοικία, γεγονός το οποίο, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και συγκεκριμένα από το προσκομισθέν από αυτόν φορολογικό έντυπο E9, δεν συνέτρεχε στην προκειμένη περίπτωση. Κατά τη γνώμη όμως της μειοψηφίας, είναι νόμιμη η προπαρατεθείσα κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ανεξαρτήτως της ειδικότερης αιτιολογίας της. Και τούτο, διότι η επίμαχη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, ως εισάγουσα ανεπίτρεπτη διακριτική μεταχείριση υπέρ των οικοδόμων που απασχολούνται προσωπικά σε οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση της πρώτης κατοικίας τους και είναι, ως εκ τούτου, ανεφάρμοστη

Περισσότερα »

12-06-2012

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Για την εξόφληση εγκεκριμένου λογαριασμού δεν τίθεται ως προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση και προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου. Οι απαιτήσεις του αναδόχου κατά Ο.Τ.Α. από την εκτέλεση δημοτικού έργου υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από τη συντέλεση της οριστικής παραλαβής του έργου

Περισσότερα »

09-02-2011

Κατηγορία: Συμπληρωματικές Συμβάσεις

Προϋποθέσεις κατάρτισης συμπληρωματικών συμβάσεων με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου. Έννοια συμπληρωματικών εργασιών. Έννοια απρόβλεπτων περιστάσεων.

Περισσότερα »

25-01-2011

Κατηγορία: Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εξάμηνης και όχι δωδεκάμηνης διάρκειας. Προσοχή : Contra η υπΆ αριθ. 943/2008 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Περισσότερα »

13-01-2011

Κατηγορία: Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί μέχρι πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δωδεκάμηνης και όχι εξάμηνης διάρκειας Προσοχή : Contra η υπΆ αριθ. 1331/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Περισσότερα »

Αρχείο Νομολογίας

Περιέχει απαντήσεις των Νομικών Συμβούλων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σε ερωτήματα που υποβάλλονται.

20-05-2014

Ανάδοχοι έργων Δήμων των οποίων η διακήρυξη δημοσιεύτηκε πριν τις 11.4.2012 πληρώθηκαν ΓΕ & ΟΕ υπολογιζόμενο με 18% ενώ στη διακήρυξη οριζόταν ποσοστό 28% δικαιούνται, υποβάλλοντας σχετικό Λογαριασμό, να απαιτήσουν τη διαφορά-Του Τ. Γακίδη, Ν. Σ. ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

28-03-2014

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ν. 3213/2003 - Του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κου Τ. Γακίδη

Περισσότερα »

18-03-2014

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη, Η παράλειψη αναγραφής στην Υ.Δ. που προβλέπεται στην παρ. 23.2.2.α της διακήρυξης οτι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της επιχείρησης η διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση & αναγκ. διαχείριση

Περισσότερα »

17-02-2014

Εγκύκλιος 4/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014"

Περισσότερα »

Αρχείο Νομικής Ενημέρωσης

Περιέχει τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων

31-07-2014

Γνωμοδότηση 198/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά την ισχύ του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων

Περισσότερα »

29-07-2014

Γνωμοδότηση 141/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους/Τμήμα Β' σε ερωτήματα που αφορούν στο ΓΕΜΗ (άρνηση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, εκδόσεις εγκυκλίων από άλλο όργανο ή Επιμελητήριο)

Περισσότερα »

16-07-2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - Ο Ν. 3669/2008 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 90/2014 (Ιούλιος 2014) - Του Νομ. Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κου Αν. Γακίδη

Περισσότερα »

11-07-2014

Απόφαση ΣτΕ 2406/2014 - Συνταγματικότητα διατάξεων ν. 4093/2012 για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Περισσότερα »

Αρχείο Νομοθεσίας

20-11-2014

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΣΜΕΔΕ μετά την δημοσίευση του Ν.4305/2014 (φεκ 237/31-10-2014, αρ. 54 "Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - − Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης")

Περισσότερα »

19-11-2014

Μη αποδοχή από την Κομισιόν του ενιαίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών, Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Περισσότερα »

10-11-2014

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Α' 237/2014, Ν. 4305/2014)

Περισσότερα »

07-11-2014

Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπόμενων από το άρθρο 172 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Κανονισμού Aνάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» και «Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων».

Περισσότερα »

Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων

12-09-2014

Πρόσκληση της 153ης Συνεδρίασης της Ε.Ε. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στις 13 Σεπτεμβρίου 2014

Περισσότερα »

10-04-2014

Οργανωτικά θέματα για την διεξαγωγή του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

09-04-2014

•150η συνεδρίαση Εκτ. Επιτροπής ΠΕΣΕΔΕ-26/4/2014 •12η συνεδρίαση Επ. Εργασίας αλλαγής καταστατικού ΠΕΣΕΔΕ-7/5/2014 •988η συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΣΕΔΕ-8/5/2014 •70ο τακτικό Συνέδριο ΠΕΣΕΔΕ-Πέμπτη 8, Παρασκευή 9, Σάββατο 10/5/2014

Περισσότερα »

07-04-2014

Ενημέρωση για την διεξαγωγή του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

Αρχείο Δραστηριοτήτων

25-11-2014

ΣΕΔΕ Δ. Μακεδονίας: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν.4281/2014, αρ.1 παρ.10 και με αρ.Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 του Υπ. Ανάπτυξης – Κατάθεση Υπομνήματος στο «ΣΥΝΗΓΟΡΟ του ΠΟΛΙΤΗ»

Περισσότερα »

21-11-2014

ΣΕΔΕ Θράκης: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 21 Νοεμβρίου 2014

Περισσότερα »

13-11-2014

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου προς τον Πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ με θέμα: "Διαγωνισμός στις 20-11-2014 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμάτων Ηρακλείου" - Η διακήρυξη αντί να προάγει, απαγορεύει τον ανταγωνισμό

Περισσότερα »

13-11-2014

Δελτίο Τύπου του ΣΕΔΕ Λάρισας που αφορά στην καταγγελία για την διαδικασία δημοπράτησης των έργων «Ανακαίνιση Πτέρυγας Νοσηλείας 1ου Ορόφου στο 404 ΓΣΝ» και «Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο 303 ΠΕΒ» της 735 ΔΣΕ

Περισσότερα »

Αρχείο Βήματος Συνδέσμων

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ κου Φώτη Κουβουκλιώτη για το νόμο - πλαίσιο της ΕΑΑΔΗΣΥ

Συνέντευξη της Προέδρου του ΣΠΕΔΕ Λέσβου Βάσως Αψώκαρδου στο TV Mitilini αναφορικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο που επιφέρει την εξόντωση των μελετητών–Εργοληπτών μηχανικών Δημοσίων Έργων

ΧΟΡΗΓΟΙ


17-10-2014

Αδιέξοδο στην Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων - Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ (ως φιλοξενούσας οργάνωσης)

Περισσότερα »

10-10-2014

Εισαγωγή κύριου θέματος στην ΗΔ της επερχόμενης συνεδρίασης της ΣΕΕΟ-Εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΕΕΟ - Επιστολή του Πρόεδρου της ΠΕΣΕΔΕ κου Γ. Γάγαλη προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ κο Γ. Ρωμοσιό, ως προεδρεύοντος της ΣΕΕΟ

Περισσότερα »

09-10-2014

Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων στις 15 Οκτωβρίου 2014

Περισσότερα »

11-09-2014

Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων στις 17 Σεπτεμβρίου 2014

Περισσότερα »

Αρχείο Συντ. Επιτροπής

30-07-2013

Στο ΕΣΠΑ σημαντικό έργο ύδρευσης στα Φάρσαλα

Περισσότερα »

30-07-2013

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Δεκέμβριο του 2014 η ολοκλήρωση της σήραγγας της Όθρυος

Περισσότερα »

30-07-2013

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Δεκέμβριο του 2014 η ολοκλήρωση της σήραγγας της Όθρυος

Περισσότερα »

30-07-2013

Δημιουργείται εταιρεία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας

Περισσότερα »

Αρχείο Δημοσιογραφικών Θεμάτων

29-10-2014

Μη επιλέξιμος ΦΠΑ: Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Περισσότερα »

13-10-2014

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΩΣ 14/10/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" - Των φοροτεχνικών συνεργατών της ΠΕΣΕΔΕ "SYNTAXIS"

Περισσότερα »

10-10-2014

Kαθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011-ΠΟΛ.1217/2.10.2014

Περισσότερα »

06-10-2014

Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013 - ΠΟΛ 1219/6.10.2014

Περισσότερα »

Αρχείο ΦορολογικώνΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10-11-2014

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Α' 237/2014, Ν. 4305/2014)

Περισσότερα »

23-10-2014

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των εισφορών του Β΄εξαμήνου 2014 έως τις 31/12/2014

Περισσότερα »

20-10-2014

Συμψηφισμός επιστροφών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Περισσότερα »

23-09-2014

Υπενθύμιση δυνατότητας εκτύπωσης διαδικτυακού ειδοποιητήριου από το e-tsmede - Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα »

Αρχείο Ασφαλιστικών

29-01-2014

11η συνεδρίαση Επιτροπής εργασίας για την αλλαγή του καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε

Περισσότερα »

12-12-2013

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΠΕΣΕΔΕ που είχαν ασκήσει οι Σύνδεσμοι Πρωτεύουσας, Χαλκιδικής, Λακωνίας και Βοιωτίας

Περισσότερα »

12-12-2013

Επιστολή του ΣΕΔΕ Λάρισας με θέμα: "Εισήγηση επί του άρθρου 7 του καταστατικού"

Περισσότερα »

10-12-2013

Προτάσεις του ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ. για την αλλαγή καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Περισσότερα »

Αρχείο Θεμάτων Καταστατικού

08-07-2011

Επιστολή της "Ίλιον Κατασκευαστική Α.Τ.Ε." με θέμα: "Ενημέρωση για την πορεία της ενοποίησης των Οργανώσεων ΣΑΤΕ-ΠΕΣΕΔΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ"

Περισσότερα »

15-06-2011

Απόφαση της από 15-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ

Περισσότερα »

28-12-2010

Για την άμεση ενημέρωση όλων των μελών της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., αναρτάται η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό 7544/2010, που αφορά την αίτηση για έγκριση του υπό σύσταση σωματείου “Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευών” (Σ.Ε.Κ.).

Περισσότερα »

20-09-2010

Εισήγηση του Γ.Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Μπαρμπούτη προς το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την Ενοποίηση - Σχετική επιστολή του Γ. Αγγελίδη

Περισσότερα »

Αρχείο Ενοποίησης

04-08-2014

Επιστολή του Γ.Γραμματέα της ΠΕΣΕΔΕ κ. Ν. Διάκου.

Περισσότερα »

04-08-2014

Επιστολή του μέλους της Ε.Ε. & Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ κ. Α. Ρούλιο

Περισσότερα »

03-06-2014

Θέσεις του Μέλους του ΔΣ κου. Γ. Καφρίτσα αναφορικά με τις διατάξεις του Ν.4250/2014

Περισσότερα »

23-04-2014

Απάντηση του Μέλους του ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ κ. Κλαπαδάκη για τα ΛΑΕΚ

Περισσότερα »

Αρχείο απόψεων συναδέλφων