ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. - ΕΣΠΑ σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η έκδοση νέων προσκλήσεων, εντάξεων και υπογραφή συμβάσεων από τους τελικούς δικαιούχους ως το τέλος Μαΐου 2014

Περισσότερα »

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ν. 3213/2003 - Του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κου Τ. Γακίδη

Περισσότερα »

ΠΟΛ.1107/14.4.2014 Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ - ΠΟΛ.1108/14.4.2014 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Περισσότερα »


ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καθιερώνεται από 18-6-2010 ενότητα με τίτλο "ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" που θα αφορά πληροφορίες σχετικά με τεχνική δραστηριότητα (διαγωνισμούς, προκηρύξεις έργων, μελετών κτλ εντός Ελλάδος). Πηγές πληροφόρησης Τ.Ε.Ε.ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Καθιερώνεται από 7-6-2010 ενότητα με τίτλο "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ" που θα αφορά πληροφορίες σχετικά με τεχνική δραστηριότητα (διαγωνισμούς, προκηρύξεις έργων, μελετών κτλ εκτός Ελλάδος). Πηγές πληροφόρησης ΥΠ.ΕΞ.-Ο.Ε.Υ. & Τ.Ε.Ε.Περιέχει αποφάσεις δικαστηρίων ανά κατηγορία οι οποίες έκριναν θέματα σχετικά με την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Επιλέξτε κατηγορία:

12-06-2012

Κατηγορία: Λογαριασμοί

Για την εξόφληση εγκεκριμένου λογαριασμού δεν τίθεται ως προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση και προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου. Οι απαιτήσεις του αναδόχου κατά Ο.Τ.Α. από την εκτέλεση δημοτικού έργου υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από τη συντέλεση της οριστικής παραλαβής του έργου

Περισσότερα »

09-02-2011

Κατηγορία: Συμπληρωματικές Συμβάσεις

Προϋποθέσεις κατάρτισης συμπληρωματικών συμβάσεων με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου. Έννοια συμπληρωματικών εργασιών. Έννοια απρόβλεπτων περιστάσεων.

Περισσότερα »

25-01-2011

Κατηγορία: Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εξάμηνης και όχι δωδεκάμηνης διάρκειας. Προσοχή : Contra η υπ’ αριθ. 943/2008 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Περισσότερα »

13-01-2011

Κατηγορία: Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί μέχρι πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δωδεκάμηνης και όχι εξάμηνης διάρκειας Προσοχή : Contra η υπ’ αριθ. 1331/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Περισσότερα »

25-11-2010

Κατηγορία: Κοινοπραξίες

Οι κοινοπραξίες και τα μέλη τους δικαιούνται να διεξάγουν τη δίκη μόνο με τη συγκεκριμένη σύνθεση, υπό την οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως που βαρύνει την κοινοπραξία μεμονωμένο μέλος κοινοπραξίας. Το αντίθετο δεν προκύπτει ούτε από τις κοινοτικές διατάξεις. Στροφή της μέχρι τώρα νομολογίας επί του δικονομικού αυτού ζητήματος και παροχή δυνατότητας θεραπείας του οφειλομένου στη μεταβολή της νομολογίας απαραδέκτου (με μειοψηφίες). Παραπέμπονται στο ΔΕΚ προδικαστικά ερωτήματα ερμηνείας της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ.

Περισσότερα »

Αρχείο Νομολογίας

Περιέχει απαντήσεις των Νομικών Συμβούλων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σε ερωτήματα που υποβάλλονται.

28-03-2014

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ν. 3213/2003 - Του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κου Τ. Γακίδη

Περισσότερα »

18-03-2014

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη, Η παράλειψη αναγραφής στην Υ.Δ. που προβλέπεται στην παρ. 23.2.2.α της διακήρυξης οτι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της επιχείρησης η διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση & αναγκ. διαχείριση

Περισσότερα »

17-02-2014

Εγκύκλιος 4/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014"

Περισσότερα »

15-02-2014

Εγκύκλιος 2/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών...

Περισσότερα »

Αρχείο Νομικής Ενημέρωσης

Περιέχει τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων

31-03-2014

Εγκύκλιος 5/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Τροποποίηση της Δ15/οι/1056/20-01-2006 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ Β΄102/ 31.01.2006) με θέμα : «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)...

Περισσότερα »

04-12-2013

Εγκύκλιος 33 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων»"

Περισσότερα »

05-11-2013

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/2013) σχετικά με "Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις"

Περισσότερα »

22-04-2013

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4146/2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 90/18-4-2013 (αφορά τροποποιήσεις στον Ν. 3669/2008)

Περισσότερα »

Αρχείο Νομοθεσίας

17-04-2014

Εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. - ΕΣΠΑ σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η έκδοση νέων προσκλήσεων, εντάξεων και υπογραφή συμβάσεων από τους τελικούς δικαιούχους ως το τέλος Μαΐου 2014

Περισσότερα »

16-04-2014

ΠΟΛ.1107/14.4.2014 Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ - ΠΟΛ.1108/14.4.2014 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Περισσότερα »

15-04-2014

Ν.4258/14/04/2014 του ΥΠΕΚΑ: "Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας" στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση για μείωση των παλαιών εγγυητικών & παράταση των ΜΕΕΠ 3ης τάξης & άνω μέχρι τις 30-6-2014

Περισσότερα »

15-04-2014

ΤΕΕ Μακεδονίας: Σε απόγνωση 50.000 μηχανικοί με ληξιπρόθεσμα χρέη στο Ταμείο

Περισσότερα »

Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων

10-04-2014

Οργανωτικά θέματα για την διεξαγωγή του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

09-04-2014

•150η συνεδρίαση Εκτ. Επιτροπής ΠΕΣΕΔΕ-26/4/2014 •12η συνεδρίαση Επ. Εργασίας αλλαγής καταστατικού ΠΕΣΕΔΕ-7/5/2014 •988η συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΕΣΕΔΕ-8/5/2014 •70ο τακτικό Συνέδριο ΠΕΣΕΔΕ-Πέμπτη 8, Παρασκευή 9, Σάββατο 10/5/2014

Περισσότερα »

07-04-2014

Ενημέρωση για την διεξαγωγή του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

11-03-2014

Περιληπτική σύνοψη & νομικός σχολιασμός της πρότασης Σχεδίου Νόμου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), για την «διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού & θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών»

Περισσότερα »

Αρχείο Δραστηριοτήτων

02-04-2014

Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. Λάρισας: Συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου

Περισσότερα »

19-03-2014

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ ΛΕΣΒΟΥ για την πρόταση σχεδίου νόμου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Περισσότερα »

19-03-2014

Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. Λέσβου: Συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου

Περισσότερα »

14-03-2014

Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. Ρέθυμνου: Συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου

Περισσότερα »

Αρχείο Βήματος Συνδέσμων

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ Φώτη Κουβουκλιώτη - Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ Γιώργου Γάγαλη στην δημοσιογράφο Βιβή Ανδρίτσου

Συνέντευξη της Προέδρου του ΣΠΕΔΕ Λέσβου Βάσως Αψώκαρδου στο TV Mitilini αναφορικά με το σχέδιο νόμου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

ΧΟΡΗΓΟΙ


26-03-2014

Αίτημα Επείγουσας Συνάντησης με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κο Μ. Χρυσοχοίδη - Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Περισσότερα »

10-03-2014

«Διαβίβαση Επιστολής των Εργοληπτικών Οργανώσεων»: Κοινοποιούμενη στην ΠΕΣΕΔΕ επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών

Περισσότερα »

10-03-2014

Ένσταση όλων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά του 156ου Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για το Δ' Τρίμηνα 2012, της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων

Περισσότερα »

07-02-2014

Αναγκαιότητα γνωμοδοτήσεων Ν.Σ.Κ. επί ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων - Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Περισσότερα »

Αρχείο Συντ. Επιτροπής

30-07-2013

Στο ΕΣΠΑ σημαντικό έργο ύδρευσης στα Φάρσαλα

Περισσότερα »

30-07-2013

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Δεκέμβριο του 2014 η ολοκλήρωση της σήραγγας της Όθρυος

Περισσότερα »

30-07-2013

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Δεκέμβριο του 2014 η ολοκλήρωση της σήραγγας της Όθρυος

Περισσότερα »

30-07-2013

Δημιουργείται εταιρεία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας

Περισσότερα »

Αρχείο Δημοσιογραφικών Θεμάτων

16-04-2014

ΠΟΛ.1107/14.4.2014 Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ - ΠΟΛ.1108/14.4.2014 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Περισσότερα »

15-04-2014

Στο τέλος του μήνα η περιοδική ΦΠΑ - Χρόνος υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου

Περισσότερα »

10-04-2014

ΠΟΛ.1098/9.4.2014 Η Γ.Γ.Δ.Ε. θα διαβιβάζει στα ασφαλιστικά ταμεία στοιχεία από τις δηλώσεις Φ.Μ.Υ. για διασταύρωση

Περισσότερα »

07-04-2014

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2014

Περισσότερα »

Αρχείο ΦορολογικώνΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

08-04-2014

ΤΣΜΕΔΕ: Συστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής - Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας - Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Περισσότερα »

07-04-2014

Καταργείται το «πορτοκαλί» βιβλίο του ΙΚΑ με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή

Περισσότερα »

07-04-2014

ΤΣΜΕΔΕ: Συστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής - Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας - Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Περισσότερα »

18-03-2014

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων: Γενικό έγγραφο του ΙΚΑ

Περισσότερα »

Αρχείο Ασφαλιστικών

29-01-2014

11η συνεδρίαση Επιτροπής εργασίας για την αλλαγή του καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε

Περισσότερα »

12-12-2013

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΠΕΣΕΔΕ που είχαν ασκήσει οι Σύνδεσμοι Πρωτεύουσας, Χαλκιδικής, Λακωνίας και Βοιωτίας

Περισσότερα »

12-12-2013

Επιστολή του ΣΕΔΕ Λάρισας με θέμα: "Εισήγηση επί του άρθρου 7 του καταστατικού"

Περισσότερα »

10-12-2013

Προτάσεις του ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ. για την αλλαγή καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Περισσότερα »

Αρχείο Θεμάτων Καταστατικού

08-07-2011

Επιστολή της "Ίλιον Κατασκευαστική Α.Τ.Ε." με θέμα: "Ενημέρωση για την πορεία της ενοποίησης των Οργανώσεων ΣΑΤΕ-ΠΕΣΕΔΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ"

Περισσότερα »

15-06-2011

Απόφαση της από 15-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ

Περισσότερα »

28-12-2010

Για την άμεση ενημέρωση όλων των μελών της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., αναρτάται η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό 7544/2010, που αφορά την αίτηση για έγκριση του υπό σύσταση σωματείου “Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευών” (Σ.Ε.Κ.).

Περισσότερα »

20-09-2010

Εισήγηση του Γ.Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Μπαρμπούτη προς το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την Ενοποίηση - Σχετική επιστολή του Γ. Αγγελίδη

Περισσότερα »

Αρχείο Ενοποίησης

11-04-2014

Ο κος Εμμανουήλ Κλαπαδάκης καταγγέλλει τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

20-03-2014

Επιστολή Μελών ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ σχετικά με την διεξαγωγή του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

19-03-2014

Ο κος Εμμανουηλ Κλαπαδάκης καταγγέλλει τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ

Περισσότερα »

18-03-2014

Επιστολή της κας Φωτεινής Μπουσίου, Γραμματέως του ΣΕΔΕ Πάτρας για προβλήματα των διαγωνισμών

Περισσότερα »

Αρχείο απόψεων συναδέλφων