ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πρόταση ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.) για νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων Δημοσίων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών εδώ