Υπόμνημα -Αίτημα Τροποποίησης της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν4412/2016