Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02)

Νομοθέτημα: Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7037/557/2018
Φορέας: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ημερομηνία: 07/02/2018
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΞ604653Π8-Ε7Λ
Τίτλος: Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: