Υπουργείο Οικονομικών: Έγγραφο με θέμα «Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται...

Νομοθέτημα: ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016 
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 11-05-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 788ΔΗ-Β10
Τίτλος: Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: