Σ.ΛΟ.Τ. 781 27.7.2015 Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση ακινήτου

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 781 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 781 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρησή ακινήτου
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: