Υποδείγματα Εγγράφων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Δημοσίευση του Ν.4519/2018

ΕΑΑΔΗΣΥ: Υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο

- Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016).

- Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016).

Δείτε εδώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:   

Carrier: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Υποδείγματα Διακηρύξεων Ανοικτής Διαδικασίας (Άνω και Κάτω των Κοινοτικών Ορίων) για την Ανάθεση Δημοσιών Συμβάσεων Έργων και Μελετών

Τα  Υποδείγματα αυτά εκπονήθηκαν βάσει της Απόφασης της Αρχής (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) και ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Θα ακολουθήσει η έκδοση των Προτύπων Τευχών κατά την έννοια του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

 

Carrier: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Προδιαβούλευση Σχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου

Σχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου το οποίο έχει επεξεργαστεί η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με το ΥΠΥΜΕΔΙ και το οποίο τίθεται σε προδιαβούλευση από 5/10 έως 14/10/2016.

Το σχέδιο της πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου θα βρείτε εδώ.

Carrier: 

ΕΑΑΔΗΣΥ: Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Carrier: 

Σχέδιο Νόμου «Ανάθεση & εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχέδιου νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας»

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου,

«Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας»

και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. Θράκης: Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

Κατόπιν της ενημέρωσής μας από τους αντίστοιχους Συνδέσμους ανά την Ελλάδα, για τις ομόφωνες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, περί συνέχισης της αποχής από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών, από το σύνολο Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο καθώς και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, σας καλούμε να στηρίξουμε και να περιφρουρήσουμε, ως μέλη της ΣΕΔΕΘ, την αποχή.

Για το ΔΣ του Σωματείου

Όχληση για αυτοδίκαια προσωρινή παραλαβή - Του Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Γαλενιανού

Το υπόδειγμα όχλησης για αυτοδίκαια προσωρινή παραλαβή βρίσκεται εδώ.

Carrier: 

Υπόδειγμα διάλυσης σύμβασης λόγω μη πληρωμή λογιαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γαλενιανού μετά από αίτημα του μέλους του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πρωτευούσης κ. Κωνσταντούλας Πανταζή

Το υπόδειγμα διάλυσης σύμβασης λόγω μη πληρωμής λογαριασμού βρίσκεται εδώ.

Carrier: 

Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τάσου Γακίδη

Το Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού βρίσκεται εδώ.

Carrier: 

Υποδείγματα οχλήσεων για τοκοφορία Λογαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τάσου Γακίδη

Τα υποδείγματα οχλήσεων για τοκοφορία λογαριασμού βρίσκονται εδώ.

Carrier: 

Έγκριση 5ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων - Ενοποιημένη Διακήρυξη τύπου Α μετά την Κωδικοποίηση - Ενοποιημένη Διακήρυξη τύπου Β μετά την Κωδικοποίηση

Η έγκριση της 5ης βελτίωσης προτύπων τευχών βρίσκεται εδώ.

Η ενοποιημένη διακήρυξη Τύπου Α βρίσκεται εδώ.

Η ενοποιημένη διακήρυξη Τύπου Β βρίσκεται εδώ.

Ερώτημα σχετικά με τα έξοδα των δημοσιεύσεων της διακήρυξης που βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου

Η απάντηση του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ Αναστασίου Γακίδη στο ερώτημα του ΣΕΔΕ Καρδίτσας (συμπεριλαμβανομένου υποδείγματος) βρίσκεται εδώ.

Carrier: 

Τόκοι υπερημερίας σε καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού. Απαιτείται όχληση;

Το κείμενο του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αν. Γακίδη που περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται εδώ.

Carrier: 

Σημαντικά έγγραφα από τον Νομικό Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τάσο Γακίδη για το 'Εργατικό Ατύχημα'

Τα σχετικά αρχεία βρίσκονται εδώ.

Carrier: