ΥΠΟΜΕΔΙ

Αποστολή Σχεδίου Νομοθετικής Ρύθμισης από τον Αν. Υπουργό Αν. Αντ & ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Σ. Καλογιάννη που αφορά την τροποποίηση των άρθρων 99 και 100 του κώδικα δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008)

Το σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 22/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 'Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ Α'120) και του Νόμου 4156/2013 'Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 19/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2012 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07)'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 18/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 14/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009)'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 13/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:Δημοσίευση απόφασης “Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοπ

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 10/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 9/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 8/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 7/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Αναπροσαρμογή & συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου & Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών & Λιμενικών

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΥΠΟΜΕΔΙ