Μη πληρωμή λογαριασμού

Υπόδειγμα διάλυσης σύμβασης λόγω μη πληρωμή λογιαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γαλενιανού μετά από αίτημα του μέλους του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πρωτευούσης κ. Κωνσταντούλας Πανταζή

Το υπόδειγμα διάλυσης σύμβασης λόγω μη πληρωμής λογαριασμού βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 

Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τάσου Γακίδη

Το Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 
Εγγραφή στο RSS - Μη πληρωμή λογαριασμού