Εργολάβος

ΦΠΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Ν. 4281/2014, παρ.10, άρθρο 1, περί απαλλαγής) - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Διευκρινήσεις σχετικά με το Ν. 4281/2014, παρ.10, άρθρο 1, περί απαλλαγής των υποχρέων(εργολάβοι) που εκτελούν έργα του δημοσίου (φορείς που ανήκουν στα Π.Δ.59/2007 & Π.Δ.60/2007 από την χρέωση Φ.Π.Α. προς τους ανωτέρω κύριους φορείς των έργων

Των φοροτεχνικών συνεργατών της ΠΕΣΕΔΕ 'SYNTAXIS'

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Προκειμένου ο εργολάβος να τύχει της κατά το άρθρο 40 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. μειώσεως των υποχρεωτικά καταβλητέων εργοδοτικών εισφορών για οικοδομικό έργο δεν απαιτείτο να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για πρώτη φορά, αλλά απ

Προκειμένου ο εργολάβος να τύχει της κατά το άρθρο 40 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. μειώσεως των υποχρεωτικά καταβλητέων εργοδοτικών εισφορών για οικοδομικό έργο δεν απαιτείτο να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για πρώτη φορά, αλλά αποδεδειγμένη προσωπική απασχόλησή του σε οικοδομικές εργασίες για την πρώτη του κατοικία, γεγονός το οποίο, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και συγκεκριμένα από το προσκομισθέν από αυτόν φορολογικό έντυπο E9, δεν συνέτρεχε στην προκειμένη περίπτωση.

Κατηγορία: 

14η Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων ΠΕΣΕΔΕ στις 9 & 10 Δεκεμβρίου στην Δράμα.

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Δράμας βρίσκεται εδώ.

Η λίστα των προτεινόμενων ξενοδοχείων βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Παρεμβάσεις Προέδρου Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Κ. Σαββίδη για τα θέματα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., των Συνδέσμων και των μελών - Συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε.

Κατηγορία: 

Περίληψη από το Δελτίο Τύπου της κοινής συνέντευξης Τύπου των συναρμόδιων υπουργών, που εξειδίκευσαν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, πολλά από τα σημεία του οποίου ενδιαφέρουν τον κατασκευαστικό κόσμο.

**Σχόλιο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: Από το σύνολο των δηλώσεων προκύπτει ότι οι μικροί και μεσαίοι εργολήπτες δημοσίων έργων μάλλον πρέπει να γίνουν υπεργολάβοι των μεγάλων και των ξένων κατασκευαστών για να επιβιώσουν!

---------------------------------------------------------------------------

Η περίληψη από το Δελτίο Τύπου της κοινής συνέντευξης Τύπου των συναρμόδιων υπουργών βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Σε περίπτωση, κατά την οποία προβλέπεται με διακήρυξη ότι υποχρεωτικά θα ανατίθεται σε υπεργολάβους το 30% των εργασιών προκηρυχθέντος έργου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα του ως άνω τμήματος σε διαφορετικούς (δηλ. π

Σε περίπτωση, κατά την οποία προβλέπεται με διακήρυξη ότι υποχρεωτικά θα ανατίθεται σε υπεργολάβους το 30% των εργασιών προκηρυχθέντος έργου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα του ως άνω τμήματος σε διαφορετικούς (δηλ. περισσότερους του ενός) υπεργολάβους, με αποτέλεσμα κάθε ένας εξ αυτών να εκτελέσει ποσοστό των εργασιών μικρότερο του 30%, πλην όμως, κάθε ένας εξ αυτών θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να γίνει αποδεκτός, να έχει τα προσόντα (τάξη πτυχίου) που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό του 30% των εργασιών.

Διαφορά «υποκατάστασης» και «υπεργολαβίας» -. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται έγκριση του φορέα και δικαιούχος του μέρους της αμοιβής είναι ο υποκατάστατος εργολάβος. Στη δεύτερη, δικαιούχος έναντι του φορέα είναι ο εργολάβος. Κρίθηκε ότι η συμφωνία

Διαφορά «υποκατάστασης» και «υπεργολαβίας» -. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται έγκριση του φορέα και δικαιούχος του μέρους της αμοιβής είναι ο υποκατάστατος εργολάβος. Στη δεύτερη, δικαιούχος έναντι του φορέα είναι ο εργολάβος. Κρίθηκε ότι η συμφωνία ανάθεσης ποσοστού του έργου και όχι συγκεκριμένων εργασιών αποτελεί υποκατάσταση, έστω και αν τα μέρη τη χαρακτήρισαν υπεργολαβία.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Διάλυση εργολαβίας -. Η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που οφείλεται στον εργολάβο σε περίπτωση διάλυσης της εργολαβίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση

Διάλυση εργολαβίας -. Η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που οφείλεται στον εργολάβο σε περίπτωση διάλυσης της εργολαβίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. Συνεπώς, μη νόμιμα προβάλλεται τέτοιο αίτημα με την ενδικοφανή διαδικασία και ακολούθως την προσφυγή κατά των διορθώσεων που επέφερε η Δ.Υ. στην τελική επιμέτρηση και τα Π.Π.Α.Ε που τη συνοδεύουν.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δικαιώματα εργολάβου σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργγου ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Διακοπή παραγραφής αξιώσεων.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ουσιώδης ή επουσιώδης παρατήρηση με μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δεν συμπεριλαμβάνεται νόμιμα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής τέτοια παρατήρηση, όταν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, αλλά σε βλάβη του έργου, λόγω του ότι αυτό παραδό

Ουσιώδης ή επουσιώδης παρατήρηση με μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δεν συμπεριλαμβάνεται νόμιμα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής τέτοια παρατήρηση, όταν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, αλλά σε βλάβη του έργου, λόγω του ότι αυτό παραδόθηκε στη χρήση πριν από την παραλαβή.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εργολάβος