ΔΟΥ

Επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με συνημμένα προς ενημέρωση έγγραφα

Η επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις βρίσκεται εδώ.

Συνημμένα

1)Έγγραφο ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων και επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης'

Το έγγραφο του ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ βρίσκεται εδώ.

 

Κατηγορία: 

Oι δικηγόροι εξακολουθούν να μπορούν - και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - να εκδίδουν, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα των Δικηγόρων, επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων που κατέχουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Oι δικηγόροι εξακολουθούν να μπορούν - και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - να εκδίδουν, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα των Δικηγόρων, επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων που κατέχουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και έγγραφα που εκδίδονται από δικαστικές αρχές, όπως είναι και τα αντίγραφα ποινικών μητρώων, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από ειδικές διατάξεις (Σημ. Η απόφαση είναι 7μελούς συνθέσεως. Πριν απΆ αυτήν είχαν εκδοθεί οι αντιθέτου περιεχομένου αποφάσεις 22/2008 και 253/2008 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.

Οι συμβατικές τιμές κάθε δημόσιου έργου αναθεωρούνται, αυξανόμενες ή μειούμενες, προκειμένου να αναχθούν σε αντίστοιχες τιμές κάθε αναθεωρητικής περιόδου. Η αναγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, στους συντελεστές του οποίου περιλαμβάνονται

Οι συμβατικές τιμές κάθε δημόσιου έργου αναθεωρούνται, αυξανόμενες ή μειούμενες, προκειμένου να αναχθούν σε αντίστοιχες τιμές κάθε αναθεωρητικής περιόδου. Η αναγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, στους συντελεστές του οποίου περιλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις των τιμών, όπως οι φόροι και τα τέλη, που ισχύουν κατά τον κρίσιμο, εκάστοτε, χρόνο.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Στις Δ.Ο.Υ. θα πληρώνονται τα παράβολα για ΜΕΚ & ΜΕΕΠ και όχι στην Αγροτική Τράπεζα από 24-11-2008. Ανακοίνωση της Δ15.

Η σχετική ανακοίνωση

Κατηγορία: 

Υπόμνημα των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τα προβλήματα του κλάδου

Το υπόμνημα των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλεί όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό υπολειπόμενη του κατωφλίου εκείνου (οριακού κόστους εργασιών) πέραν του οποίου μία προσφορά χαρακτηρίζεται ως «τελικά υπερβολικά χαμηλή

Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλεί όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό υπολειπόμενη του κατωφλίου εκείνου (οριακού κόστους εργασιών) πέραν του οποίου μία προσφορά χαρακτηρίζεται ως «τελικά υπερβολικά χαμηλή προσφορά».

Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμ

Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες.

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 889/89 θεσπίζεται μεν ο κανών ότι κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό του ύψους της αναθεωρήσεως των τιμών κατασκευής δημοσίων έργων είναι ο χρόνος εκτελέσεως των εργασιών, πλην εν όψει των άρθρων 200 και 288 Α.Κ., εά

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.

Καθένας από τους καταρτιζόμενους, κατά τη διάρκεια δημοσίου έργου, συγκριτικούς πίνακες, αποβλέπων στην έγκριση συγκεκριμένου είδους, ποσότητας και αξίας εργασιών, είναι αυτοτελής σε σχέση με τους λοιπούς. Συνεπώς, ρυθμίσεις που έγιναν με έναν πίνακα

Καθένας από τους καταρτιζόμενους, κατά τη διάρκεια δημοσίου έργου, συγκριτικούς πίνακες, αποβλέπων στην έγκριση συγκεκριμένου είδους, ποσότητας και αξίας εργασιών, είναι αυτοτελής σε σχέση με τους λοιπούς. Συνεπώς, ρυθμίσεις που έγιναν με έναν πίνακα δεν δεσμέυουν τη διοικητική αρχή κατά την κατάρτιση μεταγενέστερων πινάκων, που αποβλέπουν στην έγκριση άλλων εργασιών, έστω και παρομοίων ή αναλόγων με τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε προηγούμενο πίνακα.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν ο

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ αλλά και τα άρθρα 200 και 288 ΑΚ, τα οποία έχουν ανάλογο εφαρμογή, επειδή αποδίδουν γενική αρχή του δικαίου. Καθορισμός προσθέτων τιμών υλικών κατασκευής του έργου πλέον των συμβατικών, προς κάλυψη ζημίας λόγω υποτίμησης της δραχμής.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΔΟΥ