Διαγωνισμός

Η Διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει κατακυρωτική απόφαση αποτελέσματος διαγωνισμού , εφόσον διαπιστώσει πλημμέλεια της διαδικασίας. Η ανάκληση μπορεί να γίνει και ως συνέπεια της διάγνωσης πλημμέλειας στη διαδικασία από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ανακλητικ

Η Διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει κατακυρωτική απόφαση αποτελέσματος διαγωνισμού , εφόσον διαπιστώσει πλημμέλεια της διαδικασίας. Η ανάκληση μπορεί να γίνει και ως συνέπεια της διάγνωσης πλημμέλειας στη διαδικασία από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ανακλητική πράξη μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του ΣτΕ , που κρίνει τη διαφορά με δύναμη δεδικασμένου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Προσφορά η οποία υποβάλλεται κατά την δεύτερη φάση διαγωνισμού για δημόσιο έργο, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίωση της οικείας Τράπεζας περί παρατάσεως της ισχύος της υπΆ αυτής εκδοθείσης και κατατεθείσης κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού εγγυητικής ε

Προσφορά η οποία υποβάλλεται κατά την δεύτερη φάση διαγωνισμού για δημόσιο έργο, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίωση της οικείας Τράπεζας περί παρατάσεως της ισχύος της υπΆ αυτής εκδοθείσης και κατατεθείσης κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού εγγυητικής επιστολής, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Αν το εν λόγω δικαιολογητικό δεν υποβληθεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών, δεν είναι επιτρεπτή η εκ των υστέρων υποβολή του. Μετά την διενέργεια του επιδίκου διαγωνισμού δημοσιεύθηκε ο ν.

Στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το δικαστήριο ενεργεί μόνον κατ' αίτηση των διαδίκων και αποφαίνεται εντός των ορίων των υποβαλλομένων σ΄ αυτό αιτήσεων. Η κατά παράβαση του Π.Δ. 609/85, παράλειψη παροχής πληροφοριών, με τη διακήρυξη της δημο

Στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το δικαστήριο ενεργεί μόνον κατ' αίτηση των διαδίκων και αποφαίνεται εντός των ορίων των υποβαλλομένων σ΄ αυτό αιτήσεων. Η κατά παράβαση του Π.Δ. 609/85, παράλειψη παροχής πληροφοριών, με τη διακήρυξη της δημοπρασίας, για το ύψος της τιμής πωλήσεως των αδρανών υλικών από το λατομείο που βρίσκεται στην περιοχή εκτελέσεως του έργου, δημιουργεί προσυμβατική ευθύνη της δημόσιας αρχής που προκήρυξε το δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και παρέχει δικαίωμα αποκαταστάσεως της ζημίας που υπέστη η κοινοπραξία.

Κατά την έννοια του άρ. 10 παρ. 4γ του Ν. 1418/1984, ως αρχικός προϋπολογισμός δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, νοείται ο προϋπολογισμός προσφοράς, ήτοι το συμφωνηθέν κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργολαβικό

Κατά την έννοια του άρ. 10 παρ. 4γ του Ν. 1418/1984, ως αρχικός προϋπολογισμός δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, νοείται ο προϋπολογισμός προσφοράς, ήτοι το συμφωνηθέν κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργολαβικό αντάλλαγμα και μάλιστα το ποσό προσφοράς στο οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Εφόσον ο ετερόρρυθμος εταίρος ορίσθηκε από την διαγωνιζόμενη εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της, ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής για τα ζητήματα που αφορούν διαγωνισμό, μπορεί νομίμως να υποβάλλει ως εκπρόσωπός της προσφορά σε αυτόν.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ευθύνη Δημοσίου κατΆ άρθ. 105 Εισ.ΝΑΚ. Προϋποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης. Περιεχόμενο αποζημίωσης. Περίπτωση παράνομου αποκλεισμού εργολάβου από διαγωνισμό. Υποχρέωση της Διοίκησης για αποζημίωσή του.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Προσβάλλεται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημόσιου έργου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με μελέτη - κατασκευή; (Σ.Ε.Δ.Ε. Αγρινίου)

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σύνδεσμου Ε.Δ.Ε. Πατρών για Ακύρωση αποφάσεων Δήμου Αιγίου - Δημοπράτηση με ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς.

Για την σχετική επιστολή πατήστε εδώ

Κατηγορία: 

O Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. Καστοριάς διοργάνωνει Ημερίδα στις 29 Φεβρουαρίου με θέματα 1.Την μη έγκαιρη εξόφληση τιμολογίου 2.Ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού ως ασύμφορου 3.Φορολογική Δήλωση 2008

 

Την πρόσκληση μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ   

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Διαγωνισμός