Άρθρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δημοσιεύτηκε ο ν. 4141/2013 με θέμα: «Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Αφορά τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων των Περιφερειών)

Ο νόμος ο οποίος στο προτελευταίο άρθρο 47 προβλέπει ελάφρυνση των απαιτήσεων για την συμμετοχή τεχνικών υπαλλήλων στα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων των Περιφερειών, δίνοντας αναδρομική ισχύ στη συγκεκριμένη ρύθμιση, βρίσκεται εδώ.

Η Ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ με ημερομηνία 13-2-2013 σχετικά με την δημοσίευση του Π.Δ. 7/18-01-2013 με κατάργηση όλων των Τεχνικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και το ίδιο το Π.Δ. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Κατάργηση Νομαρχιακών Τεχνικών Συμβουλίων (Τ.Σ.) & δυνατότητα σύστασής τους από τον Περιφερειάρχη.

H σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους -  μέλη της βρίσκεται εδώ

Το ΦΕΚ 85Α/11-04-2012 άρθρο 6 παρ. 10 (ιδ,ιε) σελίδες 2274 & 2275 βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: 

Ενημέρωση της ΠΕΣΕΔΕ για τις διατάξεις του Νόμου περί Δημοσίων Έργων που προωθεί το Υπουργείο προς ψήφιση στην Βουλή.

Η επιστολή προς τους Συνδέσμους & Μέλη Δ.Σ. βρίσκεται εδώ

Το άρθρο 60 (τροποποίηση των διατάξεων του ν.3669/2008 βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2014 ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΘΗΣΕΑΣ' ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το σχετικό ΦΕΚ (Α' 256) βρίσκεται εδώ, και η σχετική ρύθμιση αναφέρεται στο άρθρο 5.

Κατηγορία: 

'Δημόσια Έργα - Νομοθεσία & Νομολογία': Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ντίνου Ρόβλια, Δικηγόρου, που αφορά στους Ν. 3669/2008, Ν. 3886/2010 και Ν. 4013/2011 και Νομολογία κατ' άρθρο, με ενημέρωση μέχρι Οκτώβριο 2012

Το βιβλίο πραγματεύεται τους:

- N. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων)

- Ν. 3886/2010 (Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων)

- Ν. 4013/2011 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)

- Νομολογία κατ' άρθρο

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

Κατηγορία: 

Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Ενημέρωση από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Τ. Γακίδη

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: «Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ με θέμα: 'Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού (άρθ. 33 Ν3669/2008) και Τεχνικών Συμβουλίων (άρθ.4 Ν3461/2006) φορέων και αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καταχρηστική συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΑΤΕ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Τα άρθρα 52 (Επιμετρήσεις) και 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) μετά την τροποποίησή τους από τον Ν. 4070/2012. Μη αναδρομική ισχύς των νέων διατάξεων - Του Νομικού Συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ κ. Α. Γακίδη

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 13/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2011 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07)'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Τα άρθρα 52 (Επιμετρήσεις) και 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) μετά την τροποποίησή τους από τον Ν. 4070/2012 - ¶ρθρο του νομικού συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τ. Γακίδη

Το σχετικό άρθρο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άρθρο