Ανάδοχος

Δεν προβλέπεται η καταβολή τόκου υπερημερίας επί καθυστερήσεως εγκρίσεως Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σ.Π. . Πάντως , δεν νοείται καθυστέρηση και , συνεπώς , υπερημερία του κυρίου έργου , σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου υπογράψει με επιφύλαξη το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.

Δεν προβλέπεται η καταβολή τόκου υπερημερίας επί καθυστερήσεως εγκρίσεως Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σ.Π. . Πάντως , δεν νοείται καθυστέρηση και , συνεπώς , υπερημερία του κυρίου έργου , σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου υπογράψει με επιφύλαξη το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον Σ.Π. και κινήσει κατΆ αυτών ενδικοφανή διαδικασία.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

΄Οταν ο φορέας κατασκευής του δημοσίου έργου επιφέρει σ' αυτό τροποποιήσεις, αναγκαίες για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του έργου, για τις οποίες συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, οι αιτιάσει

΄Οταν ο φορέας κατασκευής του δημοσίου έργου επιφέρει σ' αυτό τροποποιήσεις, αναγκαίες για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του έργου, για τις οποίες συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, οι αιτιάσεις του αναδόχου που αφορούν το περιεχόμενο του εν λόγω συγκριτικού πίνακα ή του ως άνω πρωτοκόλλου, προβάλλονται με ένσταση κατά των πράξεων αυτών, που ασκείται εντός της νόμιμης προθεσμίας από την κοινοποίησή τους.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον

Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον προέβη στις εν λόγω εργασίες κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μετά από προφορική εντολή της υπηρεσίας στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, η οποία καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση και, εάν συντρέχει περίπτωση, να τηρήσει τη διαγραφόμενη στο άρθρο 12 του Ν. 1418/84 διοικητική διαδικασία, αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση και, εάν συντρέχει περίπτωση, να τηρήσει τη διαγραφόμενη στο άρθρο 12 του Ν. 1418/84 διοικητική διαδικασία, αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών των επιμετρητικών στοιχείων και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων χαρακτηρισμού εδαφών και πρωτοκόλλων ζυγίσεως, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση , αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία η Δ.Υ. , μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμ

Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται, μπορεί να προσβάλει με ένσταση , αποτελεί μόνο η πράξη, με την οποία η Δ.Υ. , μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.

Ερώτημα σχετικά με τα έξοδα των δημοσιεύσεων της διακήρυξης που βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου

Η απάντηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αναστασίου Γακίδη στο ερώτημα του ΣΕΔΕ Καρδίτσας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Η άρνηση θεώρησης ενταλμάτων από επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

     Όλο και συχνότερα τελευταία παρουσιάζονται περιπτώσεις που Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνούνται , κατά την άσκηση προληπτικού ελέγχου δαπανών των φορέων του Δημοσίου (Ο.Τ.Α. κλπ) , να θεωρήσουν εντάλματα για την πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών δημοσίων έργων.
     Το πρόβλημα ξεκινάει από την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εκτελουμένων εργασιών ως δημοσίου έργου , μολονότι πρόκειται για έργα που ανατέθηκαν κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων.
Κατηγορία: 

Η μη έγκαιρη εξόφληση Λογαριασμού Προστασία του αναδόχου γράφει ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κος Αναστάσιος Γακίδης

Το σχετικό κείμενο μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ 

Κατηγορία: 

Κατά πόσον η δημοπρατούσα Αρχή μπορεί να επικαλεστεί την παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 3263/2004 και να ακυρώσει το διαγωνισμό λόγω αλλαγής του οικονομικού αντικειμένου (αλλαγής της μελέτης) μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού;

Κατά πόσον η δημοπρατούσα Αρχή μπορεί να επικαλεστεί την παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 3263/2004 και να ακυρώσει το διαγωνισμό λόγω αλλαγής του οικονομικού αντικειμένου (αλλαγής της μελέτης) μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού;

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Γαλενιανός

Κατηγορία: 

ΣΠΕΔΕ ΕΒΡΟΥ - Διαμαρτυρία για μη έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας

 

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ανάδοχος