Ανάδοχος

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργούνται από την προϊσταμένη αρχή και συνεπώς στις διαφορές που ανακύπτουν από την παράλειψη διενέργειας της παραλαβής μέσα στη νόμιμη προθεσμία και την επερχόμενη, από αυτό το λόγο, αυτοδίκαιη προσωρινή ή οριστ

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργούνται από την προϊσταμένη αρχή και συνεπώς στις διαφορές που ανακύπτουν από την παράλειψη διενέργειας της παραλαβής μέσα στη νόμιμη προθεσμία και την επερχόμενη, από αυτό το λόγο, αυτοδίκαιη προσωρινή ή οριστική παραλαβή, δεν χωρεί ένσταση αλλά αίτηση θεραπείας στο αρμόδιο όργανο.

Κατηγορία: 

Όταν παρίσταται ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εργασιών ή επιβάλλεται η εκτέλεση νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ή και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη

Όταν παρίσταται ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εργασιών ή επιβάλλεται η εκτέλεση νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ή και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σΆ αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984.

Νόμιμη η αξίωση του αναδόχου για πληρωμή εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας , εφόσον αποδεικνύεται ότι για την εκτέλεσή τους υπήρχε έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας κι δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων διαπίστωση α

Νόμιμη η αξίωση του αναδόχου για πληρωμή εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας , εφόσον αποδεικνύεται ότι για την εκτέλεσή τους υπήρχε έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας κι δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων διαπίστωση από τον ανάδοχο ότι με την εκτέλεσή τους θα επήρχετο υπέρβαση του 50%. Οψιγενείς εργασίες.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δημόσιο έργο διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 . Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου , είναι απαγορευμένη από το νόμο , και ως εκ τούτου , άκυρη . Ο ανάδοχο

Δημόσιο έργο διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 . Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου , είναι απαγορευμένη από το νόμο , και ως εκ τούτου , άκυρη . Ο ανάδοχος που εκτέλεσε καλόπιστα και χωρίς αντίρρηση ή επιφύλαξη των αρμοδίων οργάνων εξωσυμβατικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του έργου , των οποίων η δαπάνη υπερέβη το 50% του συνολικού συμβατικού ποσού μπορεί να απαιτήσει την απόδοση της σχετικής δαπάνης με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού .

Έργο Ο.Ε.Κ. - Σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) στα οποία περιελήφθησαν και βελτιωτικές εργασίες της ανωδομής του κτιρίου του βρεφονηπιακού σταθμού -. Η Προϊσταμένη Αρχή τις περικόπ

Έργο Ο.Ε.Κ. - Σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) στα οποία περιελήφθησαν και βελτιωτικές εργασίες της ανωδομής του κτιρίου του βρεφονηπιακού σταθμού -. Η Προϊσταμένη Αρχή τις περικόπτει διότι δεν είχε προηγηθεί έγκριση αυτών. Κρίση ότι νομίμως περικόπηκαν γιατί, ανεξάρτητα αν ήσαν επείγουσες, δεν αποδείχθηκε ότι είχε προηγηθεί εντολή της υπηρεσίας για την εκτέλεσή τους, ούτε ότι αυτές είχαν προεγκριθεί από το Δ.Σ.

Πότε επιτρέπεται αύξηση της δαπάνης λόγω πρόσθετων εργασιών. Δημόσια σύμβαση για την κατασκευή σχολείου. Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι οι προβλεπόμενες τιμές μονάδας εφαρμόζονται για εκσκαφές με οποιαδήποτε μέσα ή συνδυασμούς μέσων. Απορρίπτεται το

Πότε επιτρέπεται αύξηση της δαπάνης λόγω πρόσθετων εργασιών. Δημόσια σύμβαση για την κατασκευή σχολείου. Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι οι προβλεπόμενες τιμές μονάδας εφαρμόζονται για εκσκαφές με οποιαδήποτε μέσα ή συνδυασμούς μέσων. Απορρίπτεται το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για αύξηση της δαπάνης καθόσον δεν δικαιολογείται ο καθορισμός των ζητούμενων νέων τιμών αφού η σύμβαση είναι σαφής και ως εκ τούτου δεν μπορεί νΆ αποτελέσει αντικείμενο ερμηνείας και δεν δικαιολογείται ο καθορισμός νέων τιμών.

Για την πληρωμή του αναδόχου για εκτέλεση εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας (βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού) , πρέπει να διευκρινίζεται πάντοτε αν αυτές εκτελέσθηκαν μετά από έγγραφη εντολή

Για την πληρωμή του αναδόχου για εκτέλεση εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας (βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού) , πρέπει να διευκρινίζεται πάντοτε αν αυτές εκτελέσθηκαν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ή προφορική εντολή (σε περίπτωση επειγουσών περιπτώσεων) που καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμιά τροποποίηση στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών αυτών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και , αν απαιτ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμιά τροποποίηση στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών αυτών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και , αν απαιτείται , και πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές μονάδας νέων εργασιών.

Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπομένων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σ' αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο πο

Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπομένων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σ' αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984, δοθέντος ότι με την διάταξη αυτή παρέχεται στον ανάδοχο η δυνατότητα να αρνηθεί την εκτέλεση νέων εργασιών, κατά το μέρος που αυτή συνεπάγεται αύξηση πέραν του 50% της συμβατικής δαπάνης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται από τη σύμβαση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί μεγαλύτερη ποσότητα εργασιών από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση, εφόσον το επιβάλλει η αρτιότητα του έργου, μέχρι ποσού ίσου με το ¼ της αξίας της αντίστοιχης προς τη συμβατικώς προβλεπόμενη εργασία ή ομάδα (ομ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί μεγαλύτερη ποσότητα εργασιών από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση, εφόσον το επιβάλλει η αρτιότητα του έργου, μέχρι ποσού ίσου με το ¼ της αξίας της αντίστοιχης προς τη συμβατικώς προβλεπόμενη εργασία ή ομάδα (ομοειδών) εργασιών και αμείβεται βάσει των συμβατικών τιμών μονάδας. Επίσης υποχρεούται εάν παραστεί ανάγκη να εκτελεί και εργασίες που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση, μέχρι ποσού ίσου με το ¼ της συνολικής δαπάνης του συμβατικού προϋπολογισμού και αμείβεται βάσει κανονιζομένων τιμών μονάδας.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ανάδοχος