Ανάδοχος

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται και η προς τούτο τασσομένη από το νόμο αποκλειστική προθεσμία. Εάν η Διοίκηση παραλείψει να προβεί στην κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του αναδόχου αίρεται το απαράδεκτο της ενώπιον του δικαστηρίου προσφυγής του, λόγω μή τηρήσεως υπ' αυτού της οριζομένης από τον νόμο ενδικοφανούς διαδικασίας.

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται και η προς τούτο τασσομένη από το νόμο αποκλειστική προθεσμία. Εάν η Διοίκηση παραλείψει να προβεί στην κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του αναδόχου αίρεται το απαράδεκτο της ενώπιον του δικαστηρίου προσφυγής του, λόγω μή τηρήσεως υπ' αυτού της οριζομένης από τον νόμο ενδικοφανούς διαδικασίας.

Βασική συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου, είναι η παράδοση στον ανάδοχο του χώρου, που θα κατασκευασθεί το έργο, ελεύθερου από κάθε εμπόδιο (νομικό ή πραγματικό) και η διατήρησή του στην κατάσταση αυτή, καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η μη εκπλή

Βασική συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου, είναι η παράδοση στον ανάδοχο του χώρου, που θα κατασκευασθεί το έργο, ελεύθερου από κάθε εμπόδιο (νομικό ή πραγματικό) και η διατήρησή του στην κατάσταση αυτή, καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η μη εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων, καθιστά τον κύριο του έργου υπερήμερο, κατ΄άρθρο 7 παρ.2 ν. 1418/84, και γεννά υποχρέωσή του προς αποζημίωση του αναδόχου για τις θετικές ζημίες αυτού, από την επίδοση της σχετικής έγγραφης όχλησης. Οχληση εκ μέρους του αναδόχου, σε περίπτωση κατάληψης από περιοίκους του χώρου που εκτελούνται εργασίες.

Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες, που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν έγγραφης όχλησης και όχι για προγενέστ

Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες, που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν έγγραφης όχλησης και όχι για προγενέστερο της όχλησης χρόνο. Η όχληση πρέπει να έχει περιεχόμενο ακριβές και σαφές και να αναφέρεται στην οφειλομένη παροχή, αλλιώς δεν έχει νομική ενέργεια.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ο ανάδοχος , που ζήτησε και πέτυχε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , δεν αποκλείεται να ζητήσει την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν λόγω μειώσεως αναζητείται απΆ αυτόν.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Οι διατάξεις του ν. 889/75, περί αναθεώρησης των συμβατικών τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων είναι δημόσιας τάξης και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται όχι μόνο ο αποκλεισμός της εφαρμογής του, ακόμα και με συναίνεση των συμβαλλομένων, αλλά και η οποια

Οι διατάξεις του ν. 889/75, περί αναθεώρησης των συμβατικών τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων είναι δημόσιας τάξης και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται όχι μόνο ο αποκλεισμός της εφαρμογής του, ακόμα και με συναίνεση των συμβαλλομένων, αλλά και η οποιαδήποτε τροποποίησή τους.Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών είναι, κατ΄άρθρο 3 παρ.1 τουν.889/79 ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών.

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν

Δεν υπάρχει αρνητική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης προκύπτει μείωση αυτής , τότε καταβάλλέται στον ανάδοχο ακέραιο εργολαβικό αντάλλαγμα και δεν μειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου , ούτε το ποσό της εν λόγω μειώσεως αναζητείται απΆ αυτόν.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να λάβει χώρα από ειδική προς τούτο συσταθείσα επιτροπή εντός δύο μηνών μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από την βεβαιωμένη περάτωση και την τελική επιμέτρηση το έργου. Αν δεν έλαβε χώρα εντός των προθεσμιών, αυτ

Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να λάβει χώρα από ειδική προς τούτο συσταθείσα επιτροπή εντός δύο μηνών μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από την βεβαιωμένη περάτωση και την τελική επιμέτρηση το έργου. Αν δεν έλαβε χώρα εντός των προθεσμιών, αυτή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για την διενέργεια αυτής.

Κατηγορία: 

Ουσιώδης ή επουσιώδης παρατήρηση με μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δεν συμπεριλαμβάνεται νόμιμα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής τέτοια παρατήρηση, όταν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, αλλά σε βλάβη του έργου, λόγω του ότι αυτό παραδό

Ουσιώδης ή επουσιώδης παρατήρηση με μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δεν συμπεριλαμβάνεται νόμιμα στο Πρωτόκολλο Παραλαβής τέτοια παρατήρηση, όταν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, αλλά σε βλάβη του έργου, λόγω του ότι αυτό παραδόθηκε στη χρήση πριν από την παραλαβή.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ανάδοχος