Ανάδοχος

Διακοπή εργασιών σε αντιπλημμυρικό έργο, μετά την ανάδειξη νέου αναδόχου. Η Επιτροπή Αναστολών, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την υπογραφή της συμβάσεως εκτελέσεως του επιδίκου έργου από τον αιτούντα, χορήγησε την

Διακοπή εργασιών σε αντιπλημμυρικό έργο, μετά την ανάδειξη νέου αναδόχου. Η Επιτροπή Αναστολών, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την υπογραφή της συμβάσεως εκτελέσεως του επιδίκου έργου από τον αιτούντα, χορήγησε την αιτούμενη αναστολή κρίνοντας ότι πράγματι η τυχόν εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων και η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών από άλλον ανάδοχο, θα επιφέρει στον αιτούντα βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως και πρέπει, για τους λόγους αυτούς, να χορηγηθεί η αιτουμένη αναστολή εκτελέσεως.

Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του αιτούντος Δήμου ακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου έργου , κατόπιν δε τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο του αυτού Δήμου, με απόφασή του, ανέθεσε απ' ευθείας την εκτέλ

Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του αιτούντος Δήμου ακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου έργου , κατόπιν δε τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο του αυτού Δήμου, με απόφασή του, ανέθεσε απ' ευθείας την εκτέλεση του εν λόγω έργου σε εταιρεία. Οι δύο αυτές αποφάσεις ακυρώθηκαν, για λόγους νομιμότητος, με αποφάσεις Διοίκησης, των οποίων ζητείται ήδη, με την κρινομένη αίτηση, η αναστολή εκτελέσεως.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, δεν αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως α

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, δεν αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού ως εκπτώτου, εντός της διμήνου προθεσμίας από της καταθέσεως της ενστάσεως, αλλΆ απαιτείται επιπροσθέτως και η κοινοποίηση της αποφάσεως αυτής στον ανάδοχο εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. * Η απόφαση εκδόθηκε από την 7μελή σύνθεση του Δ΄ Τμήματος ΣτΕ , στην οποία είχε παραπεμφθεί με την υπΆ αριθ.

Σε ένσταση υπόκειται μόνον η ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας , με την οποία προσδιορίζονται τα ελαττώματα του έργου και τάσσεται προθεσμία για την αποκατάστασή τους κι όχι η τυχόν προηγηθείσα πρόσκληση προς τον ανάδοχο για διόρθωσή τους.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού ως εκπτώτου, εντός της διμήνου προθεσμίας από της καταθέσεως της ενστάσεως, μη απαιτουμένης και της κοινοποιήσεως της αποφάσεως αυτής στον ανάδοχο εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

Μετά τη διάλυση δημόσιας συμβάσεως , η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη από αυτές αποζημίωση του αναδόχου κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και μετά από πρό

Μετά τη διάλυση δημόσιας συμβάσεως , η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη από αυτές αποζημίωση του αναδόχου κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής του έργου. Διάλυση σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, για το λόγο ότι η μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του παλαιού κτιρίου διαφοροποιούσε σημαντικά το συμβατικό αντικείμενο του έργου και αύξανε τη δαπάνη αυτού.

Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης δημόσιου έργου, λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, που επέρχεται μετά την εγκατάσταση του αναδόχου, ο κύριος υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση, σύμφωνα με την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία. Αναιρείται από

Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης δημόσιου έργου, λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, που επέρχεται μετά την εγκατάσταση του αναδόχου, ο κύριος υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση, σύμφωνα με την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία.

Η επιστροφή από την Διευθύνουσα υπηρεσία του λογαριασμού με διορθώσεις και περικοπές ποσών εις βάρος του αναδόχου, προκειμένου ο εν λόγω λογαριασμός να ανασυνταχθεί και να επανυποβληθεί σύμφωνα με τις απόψεις της υπηρεσίας συνιστά πράξη βλαπτικ

Η επιστροφή από την Διευθύνουσα υπηρεσία του λογαριασμού με διορθώσεις και περικοπές ποσών εις βάρος του αναδόχου, προκειμένου ο εν λόγω λογαριασμός να ανασυνταχθεί και να επανυποβληθεί σύμφωνα με τις απόψεις της υπηρεσίας συνιστά πράξη βλαπτική για τον ανάδοχο έχουσα εκτελεστό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, παραδεκτώς τηρήθηκε ως προς αυτήν η προβλεπόμενη ενδικοφανής διοικητική προδικασία (ένσταση και αίτηση θεραπείας) (βλ. και ΣτΕ 3536/1994).

Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμής πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών κατά την εκτέλεση δημοσίου έργου διεπομένου από το ν. 5367/1932 οφείλεται στον ανάδοχο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 889/1979, ο εκάστοτε ισχύων τόκος υ

Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμής πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών κατά την εκτέλεση δημοσίου έργου διεπομένου από το ν. 5367/1932 οφείλεται στον ανάδοχο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 889/1979, ο εκάστοτε ισχύων τόκος υπερημερίας. (Αντίθετη μειοψηφία).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ο ανάδοχος του έργου δικαιούται τόκους υπερημερίας μόνο αν ο κύριος του έργου , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση πιστοποίηση που έχει υποβληθεί προς έγκριση. Θεωρείται δε ότι συντρέχει καθυστέρηση διενέργειας

Ο ανάδοχος του έργου δικαιούται τόκους υπερημερίας μόνο αν ο κύριος του έργου , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση πιστοποίηση που έχει υποβληθεί προς έγκριση. Θεωρείται δε ότι συντρέχει καθυστέρηση διενέργειας πληρωμών , με συνέπεια την οφειλή τόκων υπερημερίας , μόνο όταν παρέλθει δίμηνο από την υποβολή της πιστοποιήσεως προς έγκριση.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ανάδοχος