Ανάδοχος

Η βεβαίωση περατώσεως του έργου εκδίδεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αναφορά του επιβλέποντος μηχανικού. Εάν ο ανάδοχος δεν προσβάλει νομοτύπως τυχόν παράλειψη του προϊσταμένου της διευθύνου

Η βεβαίωση περατώσεως του έργου εκδίδεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αναφορά του επιβλέποντος μηχανικού.

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς το Τ.Ε.Ι. Κρήτης με θέμα: 'Διαγωνισμός στις 29-4-2009 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- προϋπ. 100.000,00 ¤.'

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει την καταβολή της αξίας εργασιών, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τη σύμβαση, τις οποίες εξετέλεσε χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους, με τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα και, ενδεχομένως, πρωτοκόλλου καθορισμού νέων τι

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει την καταβολή της αξίας εργασιών, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τη σύμβαση, τις οποίες εξετέλεσε χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους, με τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα και, ενδεχομένως, πρωτοκόλλου καθορισμού νέων τιμών ή χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας ή προφορική, καταχωρημένη στο ημερολόγιο του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ουσιώδη τύπο της διαδικασίας παραλαβής του έργου, προσωρινής ή οριστικής, συνιστά η κλήση του αναδόχου να παραστεί κατά την παραλαβή και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Εάν ο ανάδοχος δεν παραστεί, αν και κλήθηκε νομίμως προς τούτο, ή αρνηθεί να

Ουσιώδη τύπο της διαδικασίας παραλαβής του έργου, προσωρινής ή οριστικής, συνιστά η κλήση του αναδόχου να παραστεί κατά την παραλαβή και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Εάν ο ανάδοχος δεν παραστεί, αν και κλήθηκε νομίμως προς τούτο, ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, τότε αυτό του επιδίδεται.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Αναρτήθηκε στην ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (στην κατηγορία 'Ειδική Πρόσκληση - Έκπτωση Αναδόχου') η απόφαση 514 του 2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά περιπτώσεις που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα.

Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Στην περίπτωση που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα, εάν μεν αυτά είναι επουσιώδη, η Υπηρεσία διατάσσει, με «ειδική διαταγή», τη διόρθωσή τους ή προβαίνει στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου, εάν δε αυτά είναι ουσιώδη και δεν αποκατασταθο

Στην περίπτωση που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα, εάν μεν αυτά είναι επουσιώδη, η Υπηρεσία διατάσσει, με «ειδική διαταγή», τη διόρθωσή τους ή προβαίνει στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου, εάν δε αυτά είναι ουσιώδη και δεν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται με την ως άνω «ειδική διαταγή», προβαίνει η ίδια η Υπηρεσία στην αποκατάστασή τους και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ανάδοχο. Συνεπώς, δεν μπορεί η Υπηρεσία να προβεί σε μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος, λόγω διαπιστώσεως ουσιωδών ελαττωμάτων στο έργο.

Η πράξη επιστροφής των πινακίων πληρωμής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου συνιστά άρνηση πληρωμής, διότι με αυτή διατυπώνεται η άποψη των αρμοδίων οργάνων για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση της

Η πράξη επιστροφής των πινακίων πληρωμής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου συνιστά άρνηση πληρωμής, διότι με αυτή διατυπώνεται η άποψη των αρμοδίων οργάνων για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση της αμοιβής. Επομένως, η ανωτέρω πράξη είναι βλαπτική για τα συμφέροντα των μελετητικών γραφείων. (Σημ. Ανάλογα ισχύουν και επί λογαριασμών δημοσίων έργων).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Παρατείνονται οι πληρωμές του Γ' ΚΠΣ μέχρι 30 Ιουνίου 2009;

Κατηγορία: 

Η προϊσταμένη αρχή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως δημοσίου έργου και να προκηρύξει νέο διαγωνισμό, βάσει των αυτών ή τροποποιημένων όρων, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ό

Η προϊσταμένη αρχή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως δημοσίου έργου και να προκηρύξει νέο διαγωνισμό, βάσει των αυτών ή τροποποιημένων όρων, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η σχετική απόφαση αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς.

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της αποδοχής της προσφοράς άλλης διαγωνιζόμενης στον επίδικο διαγωνισμό δημοσίου έργου κοινοπραξίας. Αποκλεισμός επειδή στην τεχνική προσφορά παρεισέφρησαν στοιχεία της οικονομιοκής προσφοράς.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ανάδοχος