Ουσιώδη τύπο της διαδικασίας παραλαβής του έργου, προσωρινής ή οριστικής, συνιστά η κλήση του αναδόχου να παραστεί κατά την παραλαβή και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Εάν ο ανάδοχος δεν παραστεί, αν και κλήθηκε νομίμως προς τούτο, ή αρνηθεί να

Ουσιώδη τύπο της διαδικασίας παραλαβής του έργου, προσωρινής ή οριστικής, συνιστά η κλήση του αναδόχου να παραστεί κατά την παραλαβή και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Εάν ο ανάδοχος δεν παραστεί, αν και κλήθηκε νομίμως προς τούτο, ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, τότε αυτό του επιδίδεται.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: