Όχληση για αυτοδίκαια προσωρινή παραλαβή - Του Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Γαλενιανού