Αρχείο νομοθεσίας

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1064
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 27/04/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1440Β' / 27-04-2017
Τίτλος Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων: Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1068
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 26/04/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΔΙΜΗ-3ΓΦ
Τίτλος: Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Τροποποίηση της αριθμ. οικ10386/294/Φ2/12.2.2016 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΥΟΔΔ78/16)"

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση Αριθμ.18760/363/Φ2
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 20/04/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ ΥΟΔΔ178/20-04-2017 ΑΔΑ: ΩΜΞΣ465ΧΘΞ-Υ97
Τίτλος: Τροποποίηση της αριθ. οικ10386/294/Φ2/12.2.16 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (ΥΟΔΔ78/16)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1062
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 13/04/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 64ΓΨΗ-ΜΗΤ
Τίτλος: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Εγκύκλιος 6 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για "απευθείας αναθέσεις" Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 6
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 23/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673
Τίτλος: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για "απευθείας αναθέσεις" Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1051/2017
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 03/04/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1148 Β'
Τίτλος: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Εγκύκλιος 8 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 8/30-03-2017
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 30/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΕΝΥ465ΧΘΞ-ΧΨΤ
Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Αρχείο νομοθεσίας

ΕΦΚΑ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 17
Φορέας: Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 28/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6Τ9Α465ΧΠΙ-67Ν
Τίτλος: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1047
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 24/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΘΩΔΗ-1ΩΟ
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργείων Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017

Νομοθέτημα: Απόφαση Αριθ. 30733
Φορέας: Υπουργεία Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών
Ημερομηνία: 21/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 940Β'
Τίτλος: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση

Σελίδες