Αρχείο νομοθεσίας

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1047
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 24/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΘΩΔΗ-1ΩΟ
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργείων Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017

Νομοθέτημα: Απόφαση Αριθ. 30733
Φορέας: Υπουργεία Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών
Ημερομηνία: 21/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 940Β'
Τίτλος: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση

YA κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ημερομηνία: 22/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017
Τίτλος: Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1042
Φορέας: Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 20/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Χ2ΩΗ-ΧΜΙ
Τίτλος: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 14/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΗΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΖ
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΚΗΣΚ Εγχειρίδιο Χρήσης

Νομοθέτημα: Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΗΣΚ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 17/03/2017
Δημοσίευση: www.kisk.ggde.gr
Τίτλος: Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΗΣΚ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ημερομηνία: 20/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 928 Β'/20-03-2017
Τίτλος: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 17/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 900 Β' 17/03/2017
Τίτλος: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 3
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 16/02/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΩ53465ΧΘΞ-ΛΞΝ
Τίτλος: Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 5378/16-02-2017 Αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων αναφορικά με τη συγκρότηση αρμοδίων Επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών - αξιολόγησης προσφορών

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 16/02/2017
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων αναφορικά με τη συγκρότηση αρμοδίων Επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών - αξιολόγησης προσφορών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Σελίδες