Εκδόσεις

118 Εργοληπτικόν Βήμα: Εν αναμονή της Κανονικότητας
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 116
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 114
Εργοληπτικόν Βήμα Τέυχος 113
Εργοληπτικόν Βήμα Τεύχος 112
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 110 04-05/2018
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 109 01-02-03/2018
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 108 11-12/2017
ΝΟΜΟΣ 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει μετά και τον ν4497/17 με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 106 06-07-08/2017
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 105 04-05/2017
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 103 11-12/2016
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 102 09-10/2016
Οδηγός ν4412/2016 με βοηθήματα Τάσου Γακίδη Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ
ΝΟΜΟΣ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με την επιμέλεια τουΤάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 100 04-05-06/2016
Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 98 11-12/2015

Σελίδες

Αρχείο Eργοληπτικού Βήματος