'Λογαριασμός Δημοσίου Έργου – Προστασία του αναδόχου' - Εργασία του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αναστάσιου Γακίδη