Η βεβαίωση περατώσεως του έργου εκδίδεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αναφορά του επιβλέποντος μηχανικού. Εάν ο ανάδοχος δεν προσβάλει νομοτύπως τυχόν παράλειψη του προϊσταμένου της διευθύνου

Η βεβαίωση περατώσεως του έργου εκδίδεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αναφορά του επιβλέποντος μηχανικού. Εάν ο ανάδοχος δεν προσβάλει νομοτύπως τυχόν παράλειψη του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας να εκδώσει την εν λόγω βεβαίωση δεν δύναται να προβάλει λόγους κατΆ αυτής μεταγενεστέρως, κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής του έργου Δεν μπορεί να συντελεσθεί αυτοδίκαια η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του έργου, άν δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω βεβαίωση, ανεξαρτήτως αν ο ανάδοχος υποβάλει την τελική επιμέτρηση ή όχληση για τη διενέργεια της παραλαβής ή και αν η τελική επιμέτρηση ελεγχθεί και εγκριθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία, καθώς και ασχέτως της εκδόσεως ή μη διαταγής της διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.