Η προϊσταμένη αρχή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως δημοσίου έργου και να προκηρύξει νέο διαγωνισμό, βάσει των αυτών ή τροποποιημένων όρων, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ό

Η προϊσταμένη αρχή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως δημοσίου έργου και να προκηρύξει νέο διαγωνισμό, βάσει των αυτών ή τροποποιημένων όρων, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η σχετική απόφαση αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς. Δεν δύναται όμως, να τροποποιήσει το αντικείμενο αυτής και να προβεί σε μερική κατακύρωση του υπό δημοπράτηση έργου, διότι ακριβώς η κατακύρωση έργου με αντικείμενο διαφορετικό από αυτό, για το οποίο προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και κατέθεσαν προσφορές οι συμμετασχόντες, θα αντέβαινε στην αρχή της ισότητος μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.