Ενημέρωση σχετικά με τις κρατήσεις επί των λογαριασμών – πιστοποιήσεων Δημόσιων έργων

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά από ερωτήματα Μελών σχετικά με τις κρατήσεις επί των λογαριασμών – πιστοποιήσεων Δημόσιων έργων, τις οποίες πλείστοι όσοι Φορείς επιμένουν να απαιτούν, πρέπει να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την άποψη του Νομικού Συμβούλου μας, έχουν ήδη καταργηθεί, παρά ταύτα, μέχρι την έκδοση εφαρμοστικών εγκυκλίων από τα αρμόδια Υπουργεία, οι Φορείς θεωρούν εαυτόν υποχρεωμένο να απαιτούν από τους Εργολήπτες την καταβολή κρατήσεων, τις οποίες συνήθως οι Συνάδελφοι καταβάλουν υπό το κράτος εκβιασμού, προκειμένου να εισπράξουν το εργολαβικό αντάλλαγμα.

Συγκεκριμένα παραθέτουμε ακολούθως αυτούσιο ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού μας Συμβούλου, κου Τ. Γακίδη.

To ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού μας Συμβούλου.

Φορέας: