ΕΑΑΔΗΣΥ: Προδιαβούλευση Σχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου

Σχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου το οποίο έχει επεξεργαστεί η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με το ΥΠΥΜΕΔΙ και το οποίο τίθεται σε προδιαβούλευση από 5/10 έως 14/10/2016.

Το σχέδιο της πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου θα βρείτε εδώ.

Φορέας: