Υπουργείο Εσωτερικών: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Νομοθέτημα: Απόφαση / Αριθ. πρωτ.: 14467/2018
Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 25/04/2018
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΧΞ9465ΧΘ7-7ΥΤ
Τίτλος: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: