ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων"

Νομοθέτημα: ΥΑ ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 19/05/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1746/19-05-2017
Τίτλος: Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
Αρχείο:
Σχόλια: