ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 ΕΑΑΔΗΣΥ: Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 8
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 16/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6Π78ΟΞΤΒ-ΕΒ7
Τίτλος: Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)
Αρχείο:
Σχόλια: Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011), εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την “Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)”. Ειδικότερα, το Μέρος Β' του ν. 4281/2014 (Α΄ 160/8.8.2014) με θέμα “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” αποτελείται από τους “Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, ως ενοποιήθηκαν, απλουστεύθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, και εδράζεται στην ανάγκη απλούστευσης και ενοποίησης των Κανόνων περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία πραγματώνεται μέσω της κατάργησης κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αντίκειται ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4281/2014 (βλ. άρθρο 199 παρ. 1 περ. ΣΤ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς του άρθρου 157 “Εγγυήσεις” άρχεται, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των λοιπών ρυθμίσεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 1), από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, δηλαδή από 08.08.2014 (άρθρο 201 παρ. 5), καθώς και τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Αρχή αναφορικά με το ισχύον καθεστώς εγγυήσεων, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση αυτοτελούς ειδικής Κατευθυντήριας Οδηγίας με αντικείμενο το ζήτημα των εγγυήσεων, σε συμπλήρωση της Κατευθυντήριας Οδηγίας με αρ. 5 και θέμα “Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014” (Απόφαση 337/2014 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, αρ. πρωτ. 4590/3.11.2014/ΑΔΑ: 7ΘΘ90ΞΤΒ-Τ20), όπως τροποποιήθηκε κατά την 11η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Αρχής την 9η Φεβρουαρίου 2015 και ισχύει.
Νόμος: 
Carrier: