ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 295/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 26/04/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΗΞ4
Τίτλος: Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: