ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 30/12/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ:7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ
Τίτλος: Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: