ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11 ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 263/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νομοθέτημα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 24/12/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ:ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ
Τίτλος: Απόφαση 263/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: