Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ: Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017–2019

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος ΑΠ: 22501
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 29/02/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ
Τίτλος: Οδηγιίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017–2019
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Tags: