Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος ΠΟΛ 1071/2017
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 03/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΝΨΤΗ-ΟΡ4
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: