(ΑΤΥΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων, το 4ο τρίμηνο του 2011.