Απόφαση ΣτΕ 722/2014 - Σε πρόστιμα υπόκεινται και μη επιτηδευματίες, όπως η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του άρθρου 1 παρ. 3 περ. βΆ του ν. 1264/1982. Η λήψη κάθε εικονικού τιμολογίου αποτελεί αυτοτελή παράβαση, για την οποία επιβάλλεται...

...ιδιαίτερο πρόστιμο (του άρθρου 33 παρ. 4) κατόπιν επιμετρήσεως του ύψους του από τη φορολογική αρχή (ΣτΕ 591/2011, ΣτΕ 2402/2010 επτ. κ.α.)

Η σχετική απόφαση του ΣτΕ βρίσκεται εδώ.

Φορέας: