Αναρτήθηκε στην ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (στην κατηγορία 'Ειδική Πρόσκληση - Έκπτωση Αναδόχου') η απόφαση 514 του 2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά περιπτώσεις που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα.

Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: